Twój koszyk jest pusty
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Sklep internetowy działający pod adresem www.ekartony.pl prowadzony jest przez Less Mess Storage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowska 271, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000472907, REGON: 146823553, NIP: 5252561597.

§ 1. Definicje

1.1. Sklep Internetowy - prowadzony przez spółkę Less Mess Storage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sklep internetowy działający pod adresem: www.ekartony.pl , prowadzący sprzedaż wysyłkową materiałów opakowaniowych na warunkach oraz zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.2. Nabywca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym.
1.3. Sprzedawca - Less Mess Storage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowska 271, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000472907, REGON: 146823553, NIP: 5252561597.
1.4. Towary – wszelkie materiały opakowaniowe znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego umieszczone na stronie internetowej www.ekartony.pl.
1.5. Konto - zbiór danych osobowych Nabywcy służący do realizacji składanych zamówień, historia zamówień, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.

§ 2. Przedmioty transakcji

2.1. Przedmiotami transakcji prowadzonych w Sklepie Internetowym są Towary dostępne w chwili składania zamówienia.
2.2. Ceny Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
2.3. Towary znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe i wolne od wad.

§ 3. Składanie zamówień

3.1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej www.ekartony.pl.
3.2. Do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3.3. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Nabywca następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • 3.3.1 wymagania sprzętowe: do zrealizowania przez Nabywcę zamówienia w Sklepie Internetowym wymagany jest komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na dostęp do internetu za pomocą graficznej przeglądarki internetowej; minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli
 • 3.3.2 aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez naszą stronę Nabywca powinien:
         - korzystać z przeglądarki IE od wersji 5.5, Mozilla lub Firefox
         - posiadać zainstalowaną wtyczkę Macromedia FlashPlayer,
         - włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
         - włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows)
         - dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line

3.4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

§ 4. Formy płatności

4.1. Zapłata za zamówiony Towar może być dokonana:

 • przelewem przed dostawą Towaru na podstawie zamówienia - poprzez system płatniczy Pay'u (przelew) lub na konto: 36 1240 5934 1111 0010 8228 0344
 • kartą kredytową przez system płatniczy Pay'u
 • kartą płatniczą lub gotówką w siedzibie Sprzedawcy w godzinach od 9.00 do 17.00 w każdy roboczy dzień tygodnia

4.2. W przypadku wybrania formy płatności innej niż za pobraniem lub zapłaty gotówką w siedzibie Sprzedawcy, rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto Sprzedawcy.

§ 5. Termin realizacji

5.1. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki przez Sprzedawcę, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
5.2. Czas otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Czas dostawy przesyłką kurierską wynosi od 2 dni do 7 dni roboczych w przypadku dostawy do dawnych miast wojewódzkich oraz od 3 dni do 7 dni roboczych w przypadku dostawy do pozostałych miejscowości.
5.3. O dokładnym terminie (dzień, przedział czasowy) dostarczenia przesyłki Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie wysyłki Towaru z magazynu Sprzedawcy.

§ 6. Dostawa towaru

6.1. Dostawy Towarów zamawianych w Sklepie Internetowym realizowane są na terenie całego kraju.
6.2. Standardowa przesyłka waży do 30 kg oraz posiada wymiary nie przekraczające 175 cm w najdłuższej części oraz łącznie 250 cm (wysokość + szerokość + długość) - koszt przesyłki - 16,90 zł z Vat. Przesyłki powyżej 30 kg - 34,90 zł z VAT.
6.3. Dostawy realizowane są w zależności od wyboru Nabywcy dokonanego przy składaniu zamówienia:
 • przesyłką kurierską
 • poprzez odbiór osobisty Nabywcy w magazynie Sklepu Internetowego adres: 02-133 Warszawa, al. Krakowska 271,  03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 50a lub ul. Batalionów Chłopskich 114 B, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego (Warszawa)
6.4. Odbierając Towar Nabywca proszony jest o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z przedstawicielem Sprzedawcy pod numerem telefonu 22 395 38 00

§ 7. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny

7.1. W przypadku umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu (na odległość) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru, o czym zostanie poinformowany pisemnie przez Sklep przy dostawie zamówienia.
7.2. Celem zrealizowania prawa do odstąpienia od umowy należy w terminie 14 dni od odbioru przesyłki, przesłać na adres Sklepu: Less Mess Storage Sp. z o.o., Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa, bądź e-mailem na adres: sklep@ekartony.pl oświadczenie o odstąpieniu, a ponadto odesłać na adres Sklepu zakupiony w Sklepie towar.
7.3. Towar należy odesłać na adres Sklepu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia konsumenta od umowy.
7.4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu i odesłaniu towaru, Sklep zwróci Kupującemu kwotę zapłaconą za towar i koszt przesyłki, w sposób wybrany przez Kupującego maksymalnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

§ 8. Reklamacje i zwroty

8.1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową, osobie fizycznej, która nabyła Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą przysługuje prawo do złożenia reklamacji Sprzedawcy. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
8.2. Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Nabywcę o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru Sprzedawca zwróci Nabywcy równowartość ceny Towaru.
8.3. Sprzedawca podejmie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Nabywców.
8.4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Nabywca może zgłaszać pisemnie na adres: Less Mess Storage Sp. z o.o., 03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 50a, mailowo pod adres: sklep@ekartony.pl. W reklamacji Nabywca proszony jest podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
8.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 9. Ochrona prywatności i inne prawa

9.1. By skorzystać z Sklepu Internetowego w celu dokonania zakupu Nabywca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji zamówienia i dalszej obsługi (np.: reklamacyjnej). Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę.
9.2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) Wszelkie dane osobowe podane na formularzu zamówienia w Sklepie Internetowym są gromadzone i przetwarzane w formie papierowej oraz w systemie elektronicznym zgodnie z w/w ustawą.
9.3. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane w dozwolonych prawem polskim usprawiedliwionych celach administratora danych osobowych w tym do celów realizacji złożonych zamówień, w tym także do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi. Jeśli Nabywca wyrazi taką wolę może udzielić zgód na wykorzystywanie jego danych osobowych w szerszym zakresie, jednak nie jest to obligatoryjne.
9.4. Nabywca ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych.

§ 10. Postanowienia końcowe

10.1. Regulamin obowiązuje od dnia 24 grudnia 2014 roku.
10.2. Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedającego oraz Nabywcę umowy sprzedaży.
10.3. Z zastrzeżeniem zdania poniższego, w stosunku do Nabywców, którzy posiadają Konto w Sklepie Internetowym, zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości email na adres wskazany przez Nabywcę podczas zakładania Konta. Nabywca może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez mechanizm udostępniony przez Sprzedawcę lub przesłać swoje oświadczenie na adres Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane Konto Nabywcy i poinformuje go o tym fakcie.
10.4. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
10.5. Regulamin akceptowany jest kązdorazowo podczas dokonywania zakupu.

 

Polityka cookies (ciasteczka)

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.ekartony.pl Less Mess Storage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowska 271, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000472907, REGON: 146823553, NIP: 5252561597.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Polityka cookies: http://wszystkoociasteczkach.pl/

.
- 22 395 38 00, 22 811 01 35
.
-.Kontakt
.
-.eKartony @ Facebook
.
-.eKartony @ Google+
.
-.eKartony @ You Tube
Logowanie | Rejestracja O sklepie Płatności i wysyłka Regulamin Polityka prywatności Cookies FAQ - Często zadawane pytania Kontakt